Sunday, December 25, 2016

ТҮРКМЕНЛЕР СОВЕТ СОЮЗЫНЫҢ 1941-1945-нҗи йыллардакы БЕЙИК ВАТАНЧЫЛЫК УРШУНДА

Выдача дипломов от докторских диссертаций Аннаоразов, Жумадурды Сейтекович - "ВАК"
****** 

автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02

диссертация на тему: Туркмены в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. (историография вопроса)

  • Год: 1993
  • Автор научной работы: Аннаоразов, Жумадурды Сейтекович
  • Ученая cтепень: кандидат исторических наук
  • Место защиты диссертации: Ашгабат
  • Код cпециальности ВАК: 07.00.02

************************
Top of Form

Bottom of Form

Top of Form
Bottom of Form
Полный текст автореферата диссертации по теме "Туркмены в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. (историография вопроса)"
ТҮРКМЕНИСТАН ЫЛЫМЛАР АКАДЕМИЯСЫ
Ш. БАТЫРОВ адындакы ТАРЫХ ИНСТИТУТЫ
Голязма хөкмʏнде
АННАОРАЗОВ Җумадурды Сейтекович
ТҮРКМЕНЛЕР СОВЕТ СОЮЗЫНЫҢ
1941-1945-нҗи йыллардакы БЕЙИК ВАТАНЧЫЛЫК
УРШУНДА
(Меселәниӊ тарыхнамасы)
07.00.02. хʏнәри — Ватан тарыхы
Тарых ылымларыныӊ кандидаты диен алымлык дереҗесини алмак ʏчин язылан
А в т о р е ф е р а т


Ашгабат

Ищ Тʏркменистан Ылымлар академиясыныӊ Ш. .Батыров адындаки Тарых институтында ерине етирилди.
Ылмы ёлбашчы:
тарых ылымларыныӊ дикторы, профессор, Гарагалпагыстан респуб-ликасыныӊ ылымда ат газанан ишгәри К. Б- Мухамметбердиев

Ресми оппонентлер:
тарых ылымларыныӊ докторы, профессор К. Я. Аннагулыев
тарых ылымларыныӊ кандидаты, доцент Т. А. Атаев
Дашкы гурама — Маггымгулы адындакы Тʏркмен дөвлет уииверситети-ИНЦ Тʏркменистан тарыхы кафедрасы
Диссертация 1993-нж,и йылыц «___» ___ сагат
Тʏркменистан ЫА-ныӊ Ш. Батыров адындакы Тарых ииститутыныӊ докторлык днссертациясыны горамак барадакы, Йөрителешдирилен советиниӊ меҗлисинде гораляр.
Адреси: Ашгабат ш., меркез, Гоголь к., 15
Диссертация билен Тʏркменистан ЫА-нын Меркези ылмы китакханасында танышмак мʏмкин (Ашгабат ш., Гоголь 15)
Автореферат 1993-нжи йылыӊ
«  =   »               иберилдиЙөрителешдирилен советиӊ
алым секретары, тарых
ылымларыныӊ кандидаты               Гол                     Г. А. Гараҗаева

МЕСЕЛӘНИҢ ВАҖЫПЛЫГЫ:
Бизиӊ гʏнлеримизиӊ мөхʏм вакллары, эсасан хем Тʏркменистаныӊ гарашснзлыга эе болмагы биртопар меселелер билен бир хатарда өӊки Совет Союзыныӊ Германия, Япония ве оларыӊ союэдашларына гаршы алып баран Бейик Ватанчнлык урщуныӊ тʏркмен халкына, онуӊ ыкдысадыетине ве медениетине етирен чәксиз зыяныныӊ мөчберинӊ кесгитлемек ве бу урщуӊ ʏсти ачылмадык угурларыны өвренмек меселелерини тʏркмен тарыхчыларыныӊ өӊʏнде мөхʏм меселе хөкмʏнде кесердип гойды.
Тʏркменистанын тарыхынын Бейик Ватанчылык уршы довруни дурли утурлар боюнча овренмек, хас догрусы мердана туркмен герчеклериниӊ эдерменлмклерден ве кынчылыклардан долы сөвеш ёлларыны, онда галанларын битирен улы ишлерини овренмек ве беян этмек туркмен тарых ылымында хемише-де мохум угурларын бири болупды.
Урушдан сонкы онйыллыкларда совет тарыхчылары, шол санда, туркмен тарыхчылары хам бу угурдан эп-эсли ишлери битирдилер. Үстʏнден белли бир вагт геченден соӊ, барлагчыларыӊ ислендик тарыхы ваканы я-да меселәни нәхили дереҗеде овренендиклерини кесгитлемек учин оларын мшлерини тарыхнама дернезинден гочирмели бодяр. Бизин гуррунини эдйэн щу ишимизде тарыхнама ылмына даянып, туркмен тарыхчыларынын уруш башлап, даянылып, дек дунки гуне ченли шу угурдам алып баран ылмы-барлаг ишлери барада соз ачылмалыдыр.
Биз бу гун Тʏркменистанлы эсгерлерин фронтда горкезен олмез-йитмез эдерменликлерини, оларын башдан гечирен хупбатлы совешлерини, ызда галанларын, ягны ишчилерин, дайханларын, интеллигенция векиллеринин, аял-гызларын, яшларын, етгинжеклерин, гарры-гуртуларын, чагажыкларын, махласы ерден йөрәниӊ, еди яшдан етиш яша ченлилерин горкезен зэхмет едерменликлерини, па дурмушынын айлыганч реаялыкларыны болшы ялы эдип горкезмели. ... Link To original text of thir topic in site Chlovek i Nauka
 
Post a Comment