Tuesday, June 12, 2018

آماده سازی چاپ دوّم نسخه «ورژن» کامل پژوهش های «دیوان جهانشاه حقیقی» به علاوه نسخه مینورسکی

ورژن نهائی دیوان جهانشاه
حقیقی حاوی 457 صص
دکتر خانگلدی اونق – در طی آماده سازی چاپ دوّم این نسخه از پژوهش های تاریخی در حول و حوش «دیوان کامل جهانشاه حقیقی» شکل کامل سه جلد داده شده در طرح بروشور جلد اوّل، جلد دوّم، جلد سوّم، است که جهت تسهیل ویراستاری آن را از همدیگر مجزا نموده بودیم. با ادغام این سه جلد، این مجموعه شامل 5 فصل از موضوعات تفصیل و تفسیر شده در این اثر است. آن شامل 457 صص. تا انتشار عمومی آن احتمالا به 500 صص. خواهند رساند، طی این انتشار مجازی به دقّت علاقمندان ارائه می گردد.
قصل اوّل؛ شرح و احوال، فصل دوّم؛ مقالاتی حول و حوش بستر سیاسی اجتماعی دوره تاریخی جهانشاه حقیقی منتشر شده در نشریّات مختلف، فصل سوّم؛ ، تدقیق، بررسی و توضیحات متون اثر پروف. مینورسکی استاد دانشگاه سوربن پاریس و کمبریج لندن، فصل چهارم دیوان شعـر «غزل لار، قصیده لار، رباعی لار» (نسخه ماتناداران)، فصل پنجم؛ مطالب توٚرکمنی لاتین و انگلیسی:
 The Latin Turkmen and English articles; ...
این اثر در زمینه:
(دیدگاهائی نو در مورد دیوان شعر و تاریخ اواخر «دوره تورکمانی» رابطه حیات و دوره جهانشاه با داستان عشقی «صاید-همرا» به ضمیمه ترجمه، تطبیق، تدقیق و بررسی متون تحقیقاتی ولادمیر مینورسکی)، در پی دی اف پروگرام در برنامه زیر با لینک و مشخصات آن درج می گردد:
******

Monday, June 11, 2018

Брошюра сборника научных трудов по истории и литературе туркменского языка

Д-р. Х. OВНУК: Эта коллекция основана на 3 брошюрах, каждая из которых отделена друг от друга на языках: (Персидский A), (Английский B), (Русский C) и ее (Полная форма «D»), в форматах «Word-program» в архиве и «PDF», В: «Сети / Интернет /» в виртуальных средах:
بروشور مجموعه آثار پژوهشی تاریخ و ادبیّات تورکمن
د. خ. اونق: این مجموعه در پی 3 بروشوری که هر کدام مجزا از همدیگر به زبان های؛ فارسی A، انگلیسی B، روسی C، و شکل کامل آن «D«،  در فرمت های «وُرد-پروگرام» موجود در آرشیو و «پی دی اف» در رسانه مجازی «نت ورکینگ /اینترنت/» ارائه می گردد:
هیچ ابزاری جز یک کاغذ کاهی،
قلم و جوهر سیاه بیش نبود.
همه ی ابزار قلندر همین بود.
جوهر بنواخت، قلم بنوشت، قلندر سرود،
در پگاه شب دراز تا به هنوووز بیدار است. …


مشخصات مجموعه آثار دکتر خانگلدی اونق در این بروشور ارائه می گردد
– و اما، –
هر ابزاری که رسید،
دست قلندر بوسید،
کوشید، جوشید، خروشید،
پخته گشت همی،
جامی به تمنای حقیقت،
باده به تصدق نوشید. …

Saturday, January 27, 2018

Шифр специальности: 07.00.02 Отечественная история

Шифр специальности:
07.00.02 Отечественная история
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации
Формула специальности:
Содержанием специальности «Отечественная история» является изучение прошлого государства и народов России. Объект изучения отечественной истории – деятельность государства и общества, народов страны во всех сферах жизни на различных этапах исторического развития. Задача отечественной истории – поиск и оценка исторических источников, изучение и анализ всей совокупности фактов и явлений общественной и повседневной жизни.
Области исследований:
1. Научная периодизация истории России.
2. Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития российской государственности.

Wednesday, January 24, 2018

(Столетие самооценки) - Судьба семьи Кият-Хана Йомудский до конца двадцатого века

Полковник Аннамухаммед
Карашхан Йомудский (1829-1886).

Судьба семьи, которая оживляет ее взлеты и падения из глубин событий истории, как кричая из прошлого!

 Туркменский дом просвещения:

С первых дней советской власти Туркменская республика, которая входила тогда в состав России, стала получать от русских, украинцев, белорусов кредиты, семена, сельскохозяйственные машины, оборудование и квалифицированные кадры. Однако вскоре стало ясно, что Туркмения остро нуждается и в собственных специалистах, способных поднять республику.

Это были очень тяжелые годы. Грабежи, поджоги, разрушения, чинимые басмачами, приводили экономику, и без того разрушенную, в еще более плохое состояние. В водовороте событий оказался человек удивительной судьбы - Николай Николаевич Йомудский, получивший русское имя вместо туркменского Караш. Его дед Киятхан был вождем племени йомудов. Дети и внуки Киятхана состояли на царской службе. В октябре 1917 года полковник царской армии Н. Н. Йомудский перешел на сторону революции.
Целью своей жизни Н. Н. Йомудский всегда считал образование народа, его просвещение. Он был убежден в том, что грамотные люди очень скоро потребуются молодой республике. Ему хотелось скорее взяться за создание учебного заведения для туркменских ребят, но в республике была очень сложная обстановка. Тогда и возникла идея: вывезти группу ребят за границу, чтобы дать им образование.

Wednesday, November 29, 2017

Сборник мою научьная диссертационной работа, по два этапом (По Русский)

Книга
Образовательная кандидатский – докторскйих и академические исследования!
Iki tapgyrdan ybarat dissertasion we Akademiki öwreniş işlerimiň (Rusça) maglumatlary!
Collection of my dissertation volumes from 2 step of education; nomination of sciences, doctoral and academical researchs!
مجموعه ای از آثار و رسالات 5 جلد از 2 مرحله آموزشی "نامزدی علوم" و "دکترا" بعلاوه پژوهش های آکادمیکی (مجموعاً 19 جلد کتاب)!
*********
ОВНУК, Х. - Просмотрить информации моих книг /Спецификации книг/:
 1-я КОЛЛЕКЦИЯ 
Первая часть (Латинская-Türkmençe) 1. Папка A: Степени, связанные с научными степенями в области науки и докторантуры в Туркменской академии наук .... 
*****
C_Shelf 3-Info in Russian (По Русский)
Guide to scientific-research collection
*****************
View Info. of my books /Book specifications/ 1st COLLECTION First part (Latin-Türkmençe)
1. Folder A: Degrees related to scientific degrees in science and doctoral studies at the Turkmen Academy of Sciences....
hHHHHHHHHHHHHHHh

Sunday, October 29, 2017

Collection of my dissertation volumes from 2 step of education; (An English and Persian texts)

Nomination of sciences, doctoral and academical researchs
Сборник моей диссертационной научьная работа по два этапом образовательная кандидатский – докторскйих и академические исследования
مجموعه ای از آثار و "رسالات 5 جلدی از 2 دوره آموزشی نامزدی علوم و دکترا" بعلاوه پژوهش های آکادمیکی (جمعاً 19 جلد کتاب)

B_Shelf 2-Info an English A_Shelf 1-Info in persian

Guide to scientific-research collection

راهنمای مجموعه آثار علمی-پژوهشی
*************************************
View Info. of my books /Book specifications/ 1st COLLECTION First part (Latin-Türkmençe)
1. Folder A: Degrees related to scientific degrees in science and doctoral studies at the Turkmen Academy of Sciences....

Friday, August 4, 2017

Махтумкули и его время также Стихи написаны в тюрьме пункте

Стихи написаны в тюрьме пункте
Dr. H. OWNUK: Akademik Myrat Annanepesowyň «Magtymguly we onuň zamanasy hem Bendilikde ýazylan şygyrlar” kitabyny ýaňy ýakynda köne şrift (klassik arap-pars elipbiýi) - sine geçirdik. Bu kitabyň birinji bölümi "Magtymguly Pyragynyň döwri" we ikinji bölümi bolsa "Bendilikde ýazylan şygyrlar" ady bilen tamamladyk. Bu kitabyň ikinji bölümi "Kyýat han bilen onuň ogly Ýagşymämet hakynda bolup geçýär.
Olar Türkmenistanyň günorta-günbar çäklerinde (Kümüşdepe, Esenguly we Çelekende) ýaşapdyrlar. Olar Türkmenleri, Eýran we Hywa hökümdarlaryndan goramak üçin Orsýet patyşalygyndan kömek sorap olaryň tabynlygyna geçmekligi talap edipdirler. Russýa Türkmenlere üns bersede, Ýomut Türkmenleriň hany Kyýat han we onuň ogly Ýagşymämedi Eýran şasy Mämetşa Gajaryň orslara para berip olary tutdyrmagy, bu topar türkmenleriň Eýran bilen baglylykda ilkinji syýasy hereketleri dir. Olar ömrüni Orsýedin türmelerinde geçirýärler. Kyýat han Teblisin türmesinde göreji kör bolup dünýäden ötýär, Ýagşymämet bolsa ilki Waronž soň bolsa Sankt-Piterburgda köp wagtlap zyndanda oturup, ol hem şol ýerlerde dünýäden gidýär.
Ýagşymämet türmä düşenden soň onuň iki oglyny hem orslar grow (zamon /ýesir/) edip Orsýede äkitýärler. Olary ýorite harby disantyň mekdebinde okuwa göýberýärler. Bu iki oglanjyklryň biri Orsýedin sowugyna çydamany nahoşlap dünýäden gitýär. Ondan soň Ýagşymämet hem türmede dünýäden gitýär.
Emma beýlejki bir sany galan oglanjyk Orsýedin ýokary harby mekdebini tamamlap Krasnowodskiýa (häzirki Şagadam) gulluga gelýär. Şol wagtdan beýläk olar #Han Ýomutski - #Etrek – Gürgen türkmenleriniň 1924 – inji ýyldaky jümmüşine #Gaýgysyz_Atabaýew dagylaryň buýrugy boýunça harby kömek berýär. Ýagşymämet sowatly we akylly parasatly adam, bolupdyr. Ondan köp sanly goşgular galýar. Ol goşgulary professor Myrat Annanepesow “Bendilikde ýazylan şygyrlar” ady bilen neşir etdi. Şu işi Türkmensähra elipbiýisine-de geçirip neşir etmäge synanşýarys. Şu ýrden PDF fileyny alyp bilersiniz! ....
******
مختومقلی و اونونگ زاماناسی هم بندی لیکده یازپلان شئغئرلار
قیات خان (XIX عاصئر) #قیات_خان
د. خ. اونق: ... قیات خان XVIII عاصئردا #کومیش_دپه ده یوموت لارئنگ کور طایپاسئندا دۆنیا اینیأر. اول شول دؤورینگ دمیرچی اوستا اچری - ماشغالاسئندان بولانی اۆچین ایشجنگ و ‌ازبر آدم بولوپ دئر. قاجارلارئنگ مأمدشاه دؤوری اولار. قاجارلارئنگ مأمدشاه دؤوری اولار #ترکمن لره چؤکدیر سالغئت سالئپ #جاپاربای تورکمنلری کؤپ باسقی آستئندا قویوپ دئرلار.
قیات خان - Kyýat han

تۆرکمن لری کؤپ باسقی آستئندا قویوپ دئرلار. قاجارلارئنگ ظلومئنا چئدامادئق قیات خان اهلی شای – اسباب لاری، دنگیز انجام لاری و دمیرچیلیک اوستا آبزال لارئنی آلئپ کۆمیش دپه دن ایلکی #حسنقلی- #اسنقلی- سونگ بولسا چلکنه گؤچیار. ...
سونگ بولسا چلکنه گؤچیأر. ... قیات خان خازار دنگزی نینگ کناریاقا تۆرکمن لری نینگ خاص غورپلی و اولی تأجرینه اؤوریلیپ دیر. اول ایلکینجی گزک تۆرکمن لرینگ وکیلی حؤکمۆنده مشهور#گلستان و #تورکمنچای یورت آرا (قاجارلار بیلن #روسیه دؤولت لری نینگ آراسئنداقی ۱۸۱۳ - نجی یئلدا بولوپ گچن یاراشئق) گپلشیک لره غاتناشیار. شول مشهور گپلشیک لر تفلیس ده و قاراباغ دا گچیریلیپ مشهور شرطنامالارا قول چکیلیأر.... سونگ لاردا روسییادان گلن کالنین – ینگ یولباشچی لئغئنداقی اکسپدیسیانی قیات خان غارشی آلیار. و اورسیئت دولتی، تۆرکمن لری اؤز تابعین لئغئنا آلماغئنا یۆزلنیأرلر. شو اثرینگ پی دی اف فایلینی شو یردن آلئپ، گؤریپ بیلرسینگیز!...

Wednesday, August 2, 2017

درآمدی بر موسیقی دوتار ترکمنی و معرّفی یک اثر در باب موسیقی دوتار

Kitabyn daşky gabygy

تورنتو – دکتر خانگلدی اونق: (نشر دوّم در مدیا سایت)
«ساز «دوتار» قبل از پذیرش اسلام به منزله معجزه آئین اوغوزی «تکتانگری» محسوب می شده است. مبلغ آن ”قورقوت آتا“ می باشد. این اثر در دوره های مختلف تاریخ جهت آموزش فرزندان و جوانان اقوام تورک مورد استفاده قرار می گرفته است!» (فایل پی دی اف این اثر را می توانید از اینجا دریافت دارید!)
مقدمه: موسیقی علاوه بر تغذیه روح و روان انسان، بیانگر خیلی از حوادث و رخدادهائی است که جهت ماندگاری و ثبت آن در اذهان عمومی، هنرمندان و دست اندرکاران احساسات درونی و دراماتیک خود را بر روی مقامات موسیقی سازی و آوازی، خلق و ضبط نموده اند. از این جهت در محتوای موسیقی هر ملّتی بیان روحی و روانی خیلی از حوادثی را می بینینم که در تاریخ اجتماعی انسان ها رخ داده است.
در مورد موسیقی دوتار در فرهنگ اطلاعات عمومی مربوط به زبان فارسی، بشرح زیر توضیح داده شده است:
موسیقی دوتار تورکمنی به اشکالی از موسیقی اطلاق شده است که در بین اقوام تورکمن ایران، جمهوری ترکمنستان و افغانستان و احیاناً سایر ترکهای کشورهای دیگر رواج دارد.
علاوه بر این ها در بین سایر اقوام در افغانستان و ایران نیز رواج دارد. امروزه حوزه‌های نواختن دوتار عبارتند از، شمال خراسان در شهرهای؛ قوچان، بجنورد، شیروان، اسفراین و درگز و جنوب و شرق خراسان در شهرهای نیشابور، تایباد، بیرجند، تربت جام، کاشمر و سرخس و سبزوار و نواحی ترکمنصحرا در شمال شرق ایران از جمله استان گلستان و شمال غرب خراسان، همچنین برخی مناطق استان مازندران نیز مورد کاربرد دارد.
جلد بیرونی سمت راست کتاب
این ساز در نواحی مختلف، با اندکی تغییر در شکل و نحوه نوازندگی متمایز می گردد. انواع دوتار در محدوده مرزهای جغرافیایی ایران به «دوتار خراسان» با دو گونه شمال و جنوب، «دوتار ترکمن» و «دوتار مازندران» حتّی به «دوتار بغداد» نیز تقسیم شده است.
کل ساز و نحوه در دست گرفتن و سبک نواختن در شمال و جنوب خراسان تا حدودی با هم متفاوت است. مردم مناطق خراسان قصه‌ها و داستان‌های خود را در قالب آهنگ‌هایی زیبا سینه به سینه به نسل‌های کنونی منتقل کرده‌اند. اگرچه دوتار در شرق خراسان از تربت جام، تایباد و ترکمنصحرا سرچشمه می‌گیرد.
همچنین در شهرهای نواحی شمال ایران، استادان و نوازندگانی را در نوازندگی ساز دوتار در خود پرورش داده است. این ساز در بین هنرمندان زبده دوتار نواز در ترکمنصحرا و ترکمنستان در بین همه تیره های ترکمنها، اعم از یموت های توٚرکمنصحرا و داش اوغوز، تکه ها، ارسأری ها، سالئرهای توٚرکمنستان و سالورهای تربت جام و نیز در شرق خراسان دوتار ترکمنی می‌نوازند. از جمله هنرمندان ترکمنصحرا که در حال حاضر دست اندکار نوازندگی هستند، عبارتند از:
مرحوم ارازمحمد تکه، مرحوم خلیفه نظرلی محجوبی، استاد بایلی تکه، دکتر مجید تکه، طاهر تکه، موسی جرجانی، تاج بردی پیکر، آنه ‌بردی پیکر، عید محمد اونق، مرحوم اُلیاقلی یگانه، ارازمراد آرخی، مرحوم حوجه شرقی، آمانگلدی شرقی، قربانگلدی کر، و …

Thursday, June 8, 2017

Краткий взгляд на историю начала ХХ века у Туркменсахpа
نگاهی کوتاه به تاریخ تورکمنصحرا در اوایل قرن بیستم

Taryh

Освободительная движение у туркмены Ирана в 1924-1925: восстание Туркмен в Иране (май 1924- май 1925). Освободительная движение под лозунгом туркменской автономии. Был вызван мероприятиями правительства Ирана по переводу кочевых племён к оседлости.

Возглавлялось Советом племенных вождей и аксакалов с избранным президентом т.н. Туркмены Республики Осман ахуном, (Военнии) операциями под руководителями турецкии офицеры: Кадыр-Эффенди, Мустафа-бей, Худаяр-Эффенди, Мурад-бей, Султан-паша (Хан Йомудский).
*****
جنبش رهایی بخش در بین ترکمنهای ایران در سال های 1924-1925/م.:
Tagsyr Osman Ahun
 ***
"قیام ترکمن های ایران در ماه مه سال 1924 تا یک سال بطول انجامید و در نهایت می توان گفت این جنبش تا ماه مه سال 1925 ادامه داشت. جنبش آزادی بخش ترکمن های ایران تحت لوای استقلال ترکمنستان پیش برده شد. در این رابطه اقدامات دولت ایران بجای حل و فصل این مسئله، با انتقال ایلات و عشایر غیر ترکمن به ترکمنصحرا به سرکوب این جنبش می پردازند. رئیس شورای بزرگان و سران قبایل به عنوان رئيس جمهور منتخب ترکمن «جمهورباشلئق عثمان آخون» را بر می گزینند (وضعیّت نظامی). عملیات آزادسازی مناطق ترکمن نشین شمال ایران تحت رهبریّت افسران ترکیه: قادیر افندی، مصطفی بیگ، خدایار افندی، مراد بیگ، سلطان پاشا و «خان یمودسکی (لألی خان)» پیش برده می شود."
 
تورنتو – پژوهشگر د. خ. اونق:
*****
با توجه به دوره تحقیاتی اینجانب که مربوط به اعصار XIX-XX/م. «تاریخ معاصر» می شود، در جوار کارهای علمی فوق تخصصی در انستیتو پژوهشی تاریخ در آکادمی علوم ترکمنستان، بخشی از اوقاتم را برای مصور کردن شخصیّت های مربوط به آن دوره صرف نموده بودیم. در این رابطه تعدادی تصاویر قدیمی به دستم رسید که ضمن کار بر روی این تصاویر آن ها را در یک تابلوی نقاشی ضمن بازسازی، به حوادث مربوط به آن دوره نیز پرداختیم. همچنین در این روند پژوهش هایی صورت گرفت که آن را طی کتابچه ای که به وقت خود به صورت کتاب منتشر خواهیم کرد، بانجام رسانیدیم. ذیلاً اهم آنها را در این پست ارائه و فایل پی دی اف آن را می توانید از اینجا دریافت دارید!

Friday, May 12, 2017

The documents that in Library of Russian State from Ownuk, Hangeldi

* Из документах Российская Государственная Библиотека - Карточка, Документ и Описание о научные по специальность 07.00.02 Отечестьвенная история по Туркменский языка, 
* The documents that in Library of Russian State from Ownuk, Hangeldi - Card, Document and Description of scientific specialty 07.00.02 local National history, In Turkmen language
* حفاظت از اسناد و مدارک تحصیلات عالی در کتابخانه دولتی روسیه مربوط به اونق، خانگلدی- شامل کارت درخواست، سند موجود و شرح تخصص علمی 07.00.02، با عنوان "تاریخ ملی محلی، به زبان ترکمنی
قطعه اوّل: Picture 1
Из документах Российская Государственная Библиотека
قطعه دوّم: Picture 2

Описание о научные по специальность 07.00.02 Отечестьвенная история

Tuesday, March 7, 2017

The historical town the Ancient Rome

The ancient Rome
Product: Annamary
Rome. The beautiful city with positive and warm aura. With the sky so bright, and the streets and building so artistics, that not every picture or sculpture can replace it. I was like a building-maniac, taking pictures of every building I see, because they were all so damn beautiful. I got very envious of peope who live there and get to see all that every day. And everything was filled with so much positive and great energy that you never felt tired, even after walking 15km per day.  Read More!

Sunday, January 22, 2017

Destruction of cultural heritage by ISIL

Polmyra Amphitheater
Wikipedia: Deliberate destruction and theft of cultural heritage has been conducted by the Islamic State of Iraq and the Levant since 2014 in Iraq, Syria, and to a lesser extent in Libya. The destruction targets various places of worship under ISIL control and ancient historical artifacts. In Iraq, between the fall of Mosul in June 2014 and February 2015, ISIL has plundered and destroyed at least 28 historical religious buildings. The valuable items from some buildings were looted in order to smuggle and sell them to finance ISIL activities.

ISIL uses a unit called the Kata'ib Taswiyya (settlement battalions), tasked with selecting targets for demolition. UNESCO Director-General Irina Bokova branded the ISIL activities in this respect as "a form of cultural cleansing" and launched the Unite4Heritage campaign to protect heritage sites threatened by extremists.

Although Libya, Syria and Iraq ratified the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict in 1957, 1958 and 1967 respectively, it has not been effectively enforced. Read more on Wikipedia 
Relate to Google Search
- Palmyra