Tuesday, December 23, 2014

Текст персидская Автореферат Диссертация Овнук Х.- متن فارسی چکیده رساله علمی د. خ. اونق


متن فارسی جزوه رساله

The Persian Text of Abstract Dissertation of Dr. OWNUK, H.
ارائه جزوه رساله علمی بر اساس موضوع "تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران (در قرون 19-20/م.)" با متن فارسی
Все проекты для обложки книги, на четырех языках и три графикой
1. Полный возобновление "pdf" текст автореферата диссертации по персидскии языку на тему: "История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)".
2. "Eýran türkmenleriniň Medeniyetiniň Taryhy (XIX-XX aa.)" atly dissertatsiýanyň temasy boýunça tezisiniň "pars dilinde" geçirilip berilen warianty!
3. ایران ترکمنلرینینگ مدنیّتینینگ تاریخی (19-20 ع.ع.)" آتلی رسالانئنگ موضوغی بویونچا تزیسینگ"پارسچا دیلینده بریلن نوسخاسی!
****
ویژگی های علمی این پژوهش
ضرورت بررسی موضوع به لحاظ علمی:
بیش از صد سال از حکمروائی روسیّه و سپس شوروی، بر اساس سیاستهای تهاجمی که در جهت تسخیر سرزمین های بیشتر در آسیای مرکزی پیش برده شده بود، بین اهالی ترکمنستان شمالی و تورکمنصحرا جدائی افتاد. در نتیجه این از هم گسستگی، خانواده ها از هم دیگر دور افتادند و اعضای خانواده ها بی خبر از همدیگر به زندگی خود تداوم دادند. در نتیجه پروسه این پدیده آنها نسبت به همدیگر بیگانه محسوب شدند.
در نتیجه رخدادهایی که در بین اهالی سواحل شرقی دریای خزر در نیمه دوّم قرن XIX با غصب آسیای مرکزی از جانب روس ها، آغاز شده بود، به تجزیه این ملّت در بین دو دولت ایران و روس انجامید و بخش وسیعی از ترکمنستان جنوبی را تابع ایران نمودند.
دشت گرگان یعنی تورکمنصحرا، که در بخش سفلی رود اترک واقع شده بود، "از جنوب به دامنه های انبوه جنگلی کوههای البرز که تا به بخش گوشه های شرقی آن تداوم داشته و از سمت شرقی، محدود به کوههای خراسان می شود." ، "بر اساس اطلاعاتی که در دست ما موجود است، در حال حاضر 1.5 میلیون جمعیّت خالص ترکمن در محدوده ای بیش از 20 هزار متر مربع در ترکمنصحرا زندگی می کنند."[1]
در سالهای 1804-1881 در نتیجه جنگ و مخاصمات بین ایران و روس، ضرورت عقد قرارداد در جهت مشخص نمودن و علامت گذاری سرحدات فیمابین پادشاهان سلسله قاجار ایران و پادشاه روس بوجود آمده بود.
بر اساس همین رخدادها، قراردادهایی که با موضوع "گلستان"، "تورکمنچای"،"آخال تکه" و همچنین "گل جمال خان"، عنوان شده بود، ایجاد سرحدات مرزی و اجرای استحکام آن در بین پادشاهان روس و ایران فراهم می گردد. در حال حاضر خطوط مرزی که از جانب جنوب، بین تورکمنستان مستقل و از آنسوی بخش شمالی تورکمنصحرا، به عنوان "خطوط مرز اترک" بوجود آمده بود، بر اساس همین قراردادهای منعقده تعیین و تا به امروز باقی مانده است. بعداز سقوط نظام پادشاهی در روسیّه، در دوره شوروی هم این سرحدات را به قوّت خود باقی می گذارند. متن کامل در فایل پی دی اف!

[1]. Логашова Б., “Туркмени Ирана”, “Туркменистан сегодня”, № 3, Ашхабад – 1992г.,

Project
متن فارسی جزوه (خلاصه) رساله علمی بر اساس موضوع
"تاریخ فرهنگ ترکمنهای ایران در قرون نوزدهم و بیستم"

No comments: