Monday, April 14, 2014

Из документов в "ВАК"е от некоторы учённых коллеги в Туркменистана-رفرات های موجود در "مرکز علمی واک" مربوط به برخی از محققین همکار در ترکمنستان

Высшая Аттестационная Комиссия
Российской Федерации

Поздравляем! для все Туркменскии учённых за полученния Академическии докторских степенности с Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК)-при Министерстве образования и науки Российской Федерации
برای همه پژوهشگران (دانشمندان) ترکمن جهت به دست آوردن مدرک دکترای دانشگاهی از جانب «کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات روسیه فدرال(وک)» تبریک می گویم!

 ОРИГИНАЛ Текст без редакции - Поиск по каталогу по имена: Овнук,7
1. "История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)"
Овнук, Хангелди Аразгелди оглы — Ашгабад, 1995
... АДЫНДАКЫ ТАРЫХ ИНСТИТУТЫ Голязма хахмунде: ЭЙРАН ТУРКМЕНЛЕРИНИЦ ...
2. "Члены предложения в письменных памятниках туркменского языка"
 Гузычыев, Тойлы — Ашгабат, 1994
... орунда ивлик йедкемелеринк, кем ишликдир овнук белеклери кабул эгмек билен хабар ...
3. "Художественное мастерство поэзии Курбанназара Эзизова"
Садыков, Тиркеш — Ашгабад, 1995
... гвв'унлими, тугукмы, гычыр, Йитип овнук тапавумар-гнлыклар, Топрагы агдаран, она ...

Sunday, April 13, 2014

ایران تورکمنلرینینگ مدنیتینینگ تاریخی (۱۹-۲۰-نجی ع.ع.)-گیریشی - مقدمه ای بر "تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران-قرون ۱۹-۲۰

تورکمنیستان عئلئملار آکادمیاسی
د. خ. اونق:
آدی بیلن قورالان دسرتاسیون ایشی!
**********
شو ایش تورکمنیستان علئملار آکادمیاسئنئنگ شاجا باطیراف آدئنداقی تاریخ اینستیتوتئندا دوکتورلئق (پی اچ دی) دسرتاسیالارئنی قوراماق بویونچا یؤریته لشدیریلن ساوتینگ مجلیسینده قورالیار. «یوقاری آتستاسیون کامیسیا (واک) طارافئندان بریلن ایش هونأری (کد یا شیفر) ۰۷.۰۰.۰۲ .
ایش ۱۹۹۱-نجی یئلدان باشلانئپ٬ ۱۹۹۵-نجی یئلئنگ دسامبر آیئنئنگ ۲-نجی یارئمئندا (مجلیس ۱۹۹۶-نجی یئلئنگ یانوارئندا گچیریلدی.)٬ تورکمنیستانئنگ عئلئملار آکادمیاسئنئنگ تاریخ انستیتوتی (بو انستیتوت٬ ۱۹۳۶-نجی یئلدان تورکمن دؤولت عئلمی-بارلاغ انستیتوتئنئنگ اساسئندا «تاریخ انستیتوتی» دؤردیلدی. شوندان سونگقی دؤورلرده انستیتوت دورلی-دورلی آتلاندئرئلدی: «تورکمنیستان علئملار آکادمیاسئنئنگ ش. باطیراف آدئنداقی تاریخ انستیتوتی» ۱۹۹۷-نجی یئلا چنلی هم-ده٬ «تورکمنیستانئنگ مینیستیرلر کابینتینینگ یانئنداقی تاریخ انستیتوتی» ۲۰۰۹-نجی یئلئنگ ۱۲-نجی ایونئنا چنلی٬ و شوندان بأری٬ «تورکمنیستانئنگ عئلئملار آکادمیاسئنئنگ تاریخ انستیتوتی»)- نئنگ یؤریته لشدیریلن یوقاری عئلمی ساوتینینگ آغضالاری٬ حورماتلی جناپلار:

Tuesday, April 8, 2014

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis - Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации - اطلاعیه صدور دیپلم از پایان نامه دکترای من

Просмотрить Документа в ВАК и;
 http://cheloveknauka.com/istoriya-kultury-turkmen-irana-hih-hh-vv 
********

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis.

Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации.

اطلاعیه صدور دیپلم از پایان نامه دکترای من

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis
متن انگلیسی
Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации- متن روسی

Просмотрить Документа в ВАК и;
 http://cheloveknauka.com/istoriya-kultury-turkmen-irana-hih-hh-vv
Цитата: "Человек и Наука: ...

Saturday, April 5, 2014

Access to my Scientific Thesis Degree Candidacy – دسترسی به آوتورفرات دوره کاندیداتوری پایان نامه

Автореферат Овнук
Хангелди Аразгелди оглы
По Учёная cтепень
Kандидат Исторических
Наук
Доступ тезис автореферата период моей Кандидатскии PhD
OВНУК Х. А. – ТОРОНТО ****** د. خ. اونق – تورنتو
========================
ВАК ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК)
при Министерстве образования и науки Российской Федерации
دسترسی به آوتورفرات مقاطع کاندیداتوری و دکترای «پایان نامه من» که در مراکز مختلف علمی - پژوهشی موجود و بروز است. در اینجا ۱۶ تا از منابع و مأخذ نشان داده شده است. آن در نیمه دوَم ماه دسامبر ۱۹۹۵ (ژانویه 1996) طی شد.
Access to my Scientific abstract of the thesis on the history, the specialty of the "Higher Attestation Certification Commission of the Russian Federation "WAC RF(VAK)" 07.00.02". The Academic Degree of PhD., Period Candidacy defended on the second half of December in 1995. (January 1996). From 16 resources has shown here.
Information about my scientific work
=========================
16 Источники и Ресурсов по фактом показана здесь:
 
1. ЧЕЛОВЕК и НАУКА по "Исторические науки" и "Отечественная история".
2. Полный текст Автореферата от мою диссертацю по тему: "История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)"
3. Электронный каталог диссертаций (Доставка диссертаций из РГБ на электронную почту (от 1 часа до 2 рабочих дней)

Tuesday, April 1, 2014

The Harvard Style Citation of my dissertation - Гарвардский Стиль Цитирование моей диссертации

به سبک استناد هاروارد از پایان نامه
Просмотрить Документа:

Russian State Library Electronic Catalogue (OPAC)

Translation of Document Dissertation

Cultural history of Turkmens of Iran (XIX-XX cc.) The Abstract Dis. ... The Candidate of Historical Sciences: 07.00.02

The Harvard-Style Citation

Ovnuk, H. A. son, 1995. Cultural history of Turkmens of Iran (XIX-XX cc.)

Abstract dis. ... The candidacy of Ph. D. historical sciences: 07.00.02. Ashgabat: (s.n.)

About the record
Collection: Russian State Library Electronic
Catalogue (OPAC)
Contributor: Russian State Library
Type: Catalogue Record

Identifier: 000780463
Available since: 2013-03-20
Subjects: National History
Description: Refs.: P. 0 (c. 0)
Creator: Hangeldi son Arazgeldi Ovnuk
Audience: Unknown
Publication: Ashgabat: 1995
Language: Turkmen
Illustrations: Illustrations
Resource type: Text
Format: yl(ил)
Extent: 22 c.
Image URL Location of Contributor
Other Services:

Contributor: Russian State Library - Geographic Coverage: Russia & Europe

Our single search box allows you to freely explore millions of resources from leading national and research libraries across Europe.


Sunday, March 30, 2014

Обьявленная Справка от сайт "Человек и Наука"- پوستر راهنمای ارجاع از سایت "علوم و انسان"

Просмотрить Документа в ВАК и;
 http://cheloveknauka.com/istoriya-kultury-turkmen-irana-hih-hh-vv 

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis.
Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации.
اطلاعیه صدور دیپلم از پایان نامه دکترای من

Просмотрить Документа:
Человек и Наука наиболее тесно пересекаются в дисциплинах, изучающих человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности, т.е. в Гуманитарных науках.

Wednesday, March 26, 2014

Введение в "История культуры туркмен Ирана ( ХIХ- ХХ вв.) " - Introduction to the "Cultural History of Turkmens Iran (ХIХ-ХХ cc.)"


Выступая на Учёном совете
Академия наук Института истории
Туркменистана за период

кандидатскии наук - Ашгабат
ОВНУК, Хангелди Аразгелди оглы:
Диссертация по тему:
который был защищён в 1995 году.
****** 
Научная Диссертация на защиту в Специальном комиссия защиты докторских диссертаций, он обозначается специальным кодом специализируется: 0​​7.00.02.

Защита была официально утверждёна в "ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК)" по сертификации Академии наук Туркменистана», «Институт Истории им. Ш. Батырова Туркменистана (настоящие Института истории при Кабинете Министров Туркменистана) В последующие годы Институт назывался по-разному. С 12 июня 2009 года — Институт истории Академии наук Туркменистана".

Это научная работа началась в 1991 году и во второй половине декабря 1995 года (Верховный Совет Ассамблеи состоялось второй половине января месяца 1996 года.) В истории научно-исследовательский институт от имени Ш. Батыров Академия наук Туркменистана в присутствии членов факультета Академии наука, в том числе:

- По научном руководством академика Туркменистана, профессор Аннанепесов, Мурат Аннанепесович,
- Ведущий и управляющий директор Научно-исследовательского Института Истории им. Ш. Батыров Академия наук Туркменистана и зависимого члена - корреспондента Академии наук Туркменистана, профессор Атамаммедов Нуры Веливич,
- К руководству и надзору министр образования и Совета член Высшей Аттестационной Комиссии Академии наук Туркменистана профессор Гараев Реджепдурды Гараевич,
- И Члены Высшего Органа Научного Совета Академии наук Туркменистана,
- Как организация за пределами Академии, приняли участие представители кафедра факультета историй Управления Департамента Государственного Университета им. Магтымгули Фраги (бывшые Максим Горький) Туркменистана.

- Официальные оппоненты:
- Профессор Джикиев, Ата Джикиевич -
Доктор по исторических наук от Институт Истории с Академия наук Узбекской ССР, и академика в Академия Наук Туркменистана.
Госп-н Нурбадов, Касым- кандидат по филологических наука от Академия наука Туркменистана, Институт Языка и Литратура по им. Магтумгулы Пырагы.


- Так же, как академические исследователи Туркменистан профессор по туркменской литературы и языков, профессор Нурмухаммет Aшырпур Мередов, и ...
- А настоящие лидер национально - религиозной иранских туркмен, Велимухаммет Ахун Арзанеш, И выступление исследователи и другие приглашенные гости на учённи совете котории в будущее делает обеспечить полный отчёт, ... прошла.

Эксперт научно-исследовательский институт по имени Ш. Батырова Академии наук Туркменистана, кандидат наук (назначенные) научные сотрудник "ОВНУК Хангелди Аразгелди оглы" на соискание учёной степени "кандидат наук" защита был принят. ....


АКАДЕМИЯ НАУК ТУРКМЕНИСТАН
АШГАБАТ-1995


Monday, March 24, 2014

Introduction to the "Cultural History of Turkmens Iran (ХIХ-ХХ cc.)" - مقدمه ای بر "تاریخ فرهنگ ترکمنهای ایران (قرون ۱۹-۲۰)".

Begun of My Dissertation PhD
in 1990 and Finished in 2005
OWNUK H. A. o.:
A thesis by entitled:
it was defended In 1995.
******
The scientific dissertation for defenses in the Special Commission of defendat of doctoral dissertations, it designated by the special code specialized: 07:00:02.
Defense of thesis has been approved in "Higher Attestation Certification Commission" of the Academy of Sciences of Turkmenistan", "Institute of Histories of Sh. Batyrov Turkmenistan".

This scientific work began in 1991 and the second half of December 1995 (Supreme Council of the Assembly was held on the second half of the month of January 1996.) At the Research Institute History on behalf of Sh. Batyrov Academy of Sciences of Turkmenistan in the presence of  Faculty members of the Academy of Sciences, including:

Sunday, March 23, 2014

مقدمه ای بر "تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران - قرون نوزدهم و بیستم" - ایران تورکمنلرینینگ مدنیتینینگ تاریخی ۱۹-۲۰عصرلار - گیریشی

My scientific Abstract
OWNUK H.A.o.
د. خ. اونق: رساله ای که با عنوان:
در سال ۱۹۹۵ طی شد.
******
این رساله علمی در شورای عالی هیئت علمی ویژه دفاع از رسالات دکتری بشماره کد تخصصی ۰۷.۰۰.۰۲ "کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمی علوم ترکمنستان"٬ در انستیتو تاریخ شاجا باطیراف دفاع گردید.
این رساله از سال ۱۹۹۱ شروع و در نیمه دوَم ماه دسامبر سال ۱۹۹۵ (مجلس شورای عالی علمی در تاریخ نیمه دوَم ماه ژانویه ۱۹۹۶برگزار گردید.) در پژوهشکده تاریخ آکادمی علوم ترکمنستان (این پژوهشکده در طول فعالیَت خود از سال ۱۹۳۶ که در زمینه انستیتو پژوهشی علمی ترکمن با عنوان «پژوهشکده تاریخ» ایجاد گردیده بود٬ در ادوار بعداز آن٬ عنوان های متفاوتی را برای پژوهشکده برگزیدند٬: «پژوهشکده تاریخ شاجا باطیراف آکادمی علوم ترکمنستان٬- تا سال ۱۹۹۷ و انستیتو پژوهشی تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان٬ - تا ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹ ٬ و تا حال حاضر انستیتو پژوهشی تاریخ آکادمی علوم ترکمنستان) در حضور اعضاء محترم هیئت علمی ازجمله:

Saturday, March 22, 2014

EýranTürkmenleriniň Medeniýetiniň Taryhy (ХIХ-ХХ aa.)-a giriş- ایران تورکمنلرینینگ مدنیتینینگ تاریخی (۱۹-۲۰عصرلار) - گیریشی

Autoreferat OWNUK H.А.ogly.
Eýran Türkmenleriniň Medeniýetiniň Taryhy(ХIХ-ХХ аа.)
ady bilen 1995-nji ýyl goralan dissertasiýon iş

Șu iş Türkmenistan Ylymlar Akademiýasynyň Ș. Batyrow adyndaky Taryh Institutynda doktorlyk dissertasiýalaryny goramak boýunça ýöriteleşdirilen Sowetiň Mejlisinde goralýar. "VAK-ВАК-ЁАК-ÝAK (Ýokary Attestassýon Kommissiýa)"-dan berilen iş hünäri Kodi(şifiri): 07.00.02.

Iş 1991-nji ýyldan başlanyp, 1995-njy ýylyň Dekabr aýynyň II ýarymynda (Mejlis 1996-njy ýylyň Ỳanwarynda geçirildi.) Türkmenistan Ylymlar Akademýasynyň Taryh Instituty (Bu Institut, 1936-njy ýylda Türkmen döwlet ylmy-barlag institutynyň esasynda Taryh instituty döredildi. Şondan soňky döwürlerde institut dürli—dürli atlandyryldy "ТУРКМЕНИСТАН ЫЛЫМЛАР АКАДЕМИЯСЫНЫН, Ш. БАТЫРОВ АДЫНДАКЫ ТАРЫХ ИНСТИТУТЫ (TÜRKMENISTAN YLYMLAR AKADEMIÝASYNYŇ Ș. BATYROW ADYNDAKY TARYH INSTITUTY)" (1997-nji ýyla çenli) we "Türkmenistanyň Mininistrler Kabinetiniň ýanyndaky Taryh instituty" (2009-njy ýylyň 12-nji iýunyna çenli)) we şondan bäri, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Taryh Institutynyň, ýöriteleşdirilen Ýokary Ylmy Sowetiniň agzalary, hormatly jenaplar:

Thursday, March 20, 2014

Поздравляем! Овнука Хангелди Аразгелди оглы! - عرض تبریک از جانب پرفسور د. شهرأت خوجاکویچ

Профессор Dr.. Шохрат Кадирович
Спасибо профессору Кадыров, Шохрат Ходжаковичу!
اظهار تشکر از پروفسور شهرات خوجاکویچ
ОВНУК, Х.:
Блог публикации из моих коллег исследователей и ученых, как профессор доктор Кадыров, Шохрат Ходжакович
благодаря заявление о моем период научну кандидатуру вышла в свет авторефератом.
В этом отношении, уважение его научной работы, большое спасибо за ваше внимание. Я, в свою очередь, удачи во всех общественных мероприятиях - научных, исторических и здоровье во время, мы живем их.

Доктор по исторических наук:
ОВНУК, Хангельди - Торонто - Канада ...