Tuesday, April 22, 2014

Establishment and Founded the Academy of Sciences of Turkmenistan in 1951-2009yy.
تأسیس و بنیانگذاری آکادمی علوم جمهوری ترکمنستان از سال ۱۹۵۱تا سال ۲۰۰۹

آکادمی علوم ترکمنستان
د. خ. اونق: از جمله مراکزی که هم در زمینه علوم و هم در جهت شکل گیری ترکمنستان بعنوان یک دولت مستقل در چهارچوب شوروی سابق و چه بعنوان یک دولت مستقل در جهان امروز٬ در جهت بازسازی و ساختمان جمهوری ترکمنستان نقش عمده ای را بازی کرد٬ «آکادمی علوم جمهوری ترکمنستان» است.
اولین سنگ بنای آکادمی علوم ترکمنستان بر اساس شعبه بندی های آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی٬ در سال ۱۹۵۱ گذاشته می شود. این مرکز علوم با آغاز فعالیت در سال ۱۹۲۲ با عنوان «کمسیون علمی ترکستان» و سپس در سال ۱۹۲۵ با عنوان «مرکز پژوهشی تاریخ٬ جغرافیا٬ ادبیات و هنر ترکمنستان»٬ بعداز آن در سال ۱۹۲۶ بعنوان «شورای علمی کمیساریای دولت در آموزش و پرورش خلق» و در سالهای ۱۹۲۸-۱۹۳۲ با عنوان «ترکمن کولت (فرهنگ ترکمن)»٬ زمینه سازی ساختاری می گردد. از ماه مه سال ۱۹۳۲ این مرکز تحقیقاتی٬ عناوینی از قبیل: «مرکز پژوهش علمی ترکمن»٬ «مرکز کمیته مطالعاتی» و «شورای کمسیون علمی خلق جمهوری ترکمنستان شوروی سوسیالیستی» را برای خود احراز نموده است.

Monday, April 14, 2014

Из документов в "ВАК"е от некоторы учённых коллеги в Туркменистане
رفرات های موجود در "مرکز علمی واک" مربوط به برخی از محققین همکار در ترکمنستان

Высшая Аттестационная
Комиссия Российской
Федерации

Поздравляем! для все Туркменскии учённых за полученния Академическии докторских степенности с Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) - при Министерстве образования и науки Российской Федерации
برای همه پژوهشگران (دانشمندان) ترکمن جهت اخذ مدرک دکترای دانشگاهی از جانب «کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمیکی روسیه فدرال (واک)» تبریک می گویم!

ОРИГИНАЛ Текст без редакции - Поиск по каталогу по слов имена: Овнук, 7
1. "История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)"
Овнук, Хангелди Аразгелди оглы — Ашгабад, 1995 - АНТ Инст. Ист. "Отдел Средневековый и Настоящии время".
... АДЫНДАКЫ ТАРЫХ ИНСТИТУТЫ Голязма хокмунде: ЭЙРАН ТУРКМЕНЛЕРИНИЦ ...
2. "Члены предложения в письменных памятниках туркменского языка"
 Гузычыев, Тойлы — Ашгабат, 1994 - Гос. Университет им. ДА. Иностранных Язык и Литература.
... орунда ивлик йедкемелеринк, кем ишликдир овнук белеклери кабул эгмек билен хабар ...
3. "Художественное мастерство поэзии Курбанназара Эзизова"
Садыков, Тиркеш — Ашгабад, 1995 - Гос. Университет им. ДА. Иностранных Язык и Литература.
... гвв'унлими, тугукмы, гычыр, Йитип овнук тапавумар-гнлыклар, Топрагы агдаран, она ...

Sunday, April 13, 2014

ایران تورکمنلرینینگ مدنیتینینگ تاریخی (۱۹-۲۰-نجی ع.ع.)-گیریشی
مقدمه ای بر "تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران-قرون ۱۹-۲۰

تورکمنیستان عئلئملار آکادمیاسی
د. خ. اونق:
آدی بیلن قورالان دسرتاسیون ایشی!
**********
شو ایش تورکمنیستان علئملار آکادمیاسئنئنگ شاجا باطیراف آدئنداقی تاریخ اینستیتوتئندا دوکتورلئق (پی اچ دی) دسرتاسیالارئنی قوراماق بویونچا یؤریته لشدیریلن ساوتینگ مجلیسینده قورالیار. «یوقاری آتستاسیون کامیسیا (واک) طارافئندان بریلن ایش هونأری (کد یا شیفر) ۰۷.۰۰.۰۲ .
ایش ۱۹۹۱-نجی یئلدان باشلانئپ٬ ۱۹۹۵-نجی یئلئنگ دسامبر آیئنئنگ ۲-نجی یارئمئندا (مجلیس ۱۹۹۶-نجی یئلئنگ یانوارئندا گچیریلدی.)٬ تورکمنیستانئنگ عئلئملار آکادمیاسئنئنگ تاریخ انستیتوتی (بو انستیتوت٬ ۱۹۳۶-نجی یئلدان تورکمن دؤولت عئلمی-بارلاغ انستیتوتئنئنگ اساسئندا «تاریخ انستیتوتی» دؤردیلدی. شوندان سونگقی دؤورلرده انستیتوت دورلی-دورلی آتلاندئرئلدی: «تورکمنیستان علئملار آکادمیاسئنئنگ ش. باطیراف آدئنداقی تاریخ انستیتوتی» ۱۹۹۷-نجی یئلا چنلی هم-ده٬ «تورکمنیستانئنگ مینیستیرلر کابینتینینگ یانئنداقی تاریخ انستیتوتی» ۲۰۰۹-نجی یئلئنگ ۱۲-نجی ایونئنا چنلی٬ و شوندان بأری٬ «تورکمنیستانئنگ عئلئملار آکادمیاسئنئنگ تاریخ انستیتوتی»)- نئنگ یؤریته لشدیریلن یوقاری عئلمی ساوتینینگ آغضالاری٬ حورماتلی جناپلار:

Tuesday, April 8, 2014

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis
Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации
اطلاعیه صدور دیپلم از پایان نامه دکترای من

Просмотрить Документа в ВАК и;
 http://cheloveknauka.com/istoriya-kultury-turkmen-irana-hih-hh-vv 
********

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis.

Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации.

اطلاعیه صدور دیپلم از پایان نامه دکترای من

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis
متن انگلیسی
Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации- متن روسی

Просмотрить Документа в ВАК и;
 http://cheloveknauka.com/istoriya-kultury-turkmen-irana-hih-hh-vv
Цитата: "Человек и Наука: ...

Saturday, April 5, 2014

Access to my Scientific Thesis Degree Candidacy – دسترسی به آوتورفرات دوره کاندیداتوری پایان نامه

Автореферат Овнук
Хангелди Аразгелди оглы
По Учёная cтепень
Kандидат Исторических
Наук
Доступ тезис автореферата период моей Кандидатскии PhD
OВНУК Х. А. – ТОРОНТО ****** د. خ. اونق – تورنتو
========================
ВАК ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК)
при Министерстве образования и науки Российской Федерации
دسترسی به آوتورفرات مقاطع کاندیداتوری و دکترای «پایان نامه من» که در مراکز مختلف علمی - پژوهشی موجود و بروز است. در اینجا ۱۶ تا از منابع و مأخذ نشان داده شده است. آن در نیمه دوَم ماه دسامبر ۱۹۹۵ (ژانویه 1996) طی شد.
Access to my Scientific abstract of the thesis on the history, the specialty of the "Higher Attestation Certification Commission of the Russian Federation "WAC RF(VAK)" 07.00.02". The Academic Degree of PhD., Period Candidacy defended on the second half of December in 1995. (January 1996). From 16 resources has shown here.
Information about my scientific work
=========================
16 Источники и Ресурсов по фактом показана здесь:
 
1. ЧЕЛОВЕК и НАУКА по "Исторические науки" и "Отечественная история".
2. Полный текст Автореферата от мою диссертацю по тему: "История культуры туркмен Ирана (ХIХ-ХХ вв.)"
3. Электронный каталог диссертаций (Доставка диссертаций из РГБ на электронную почту (от 1 часа до 2 рабочих дней)

Tuesday, April 1, 2014

The Harvard Style Citation of my dissertation
Гарвардский Стиль Цитирование моей диссертации

به سبک استناد هاروارد از پایان نامه
Просмотрить Документа:

Russian State Library Electronic Catalogue (OPAC)

Translation of Document Dissertation

Cultural history of Turkmens of Iran (XIX-XX cc.) The Abstract Dis. ... The Candidate of Historical Sciences: 07.00.02

The Harvard-Style Citation

Ovnuk, H. A. son, 1995. Cultural history of Turkmens of Iran (XIX-XX cc.)

Abstract dis. ... The candidacy of Ph. D. historical sciences: 07.00.02. Ashgabat: (s.n.)

About the record
Collection: Russian State Library Electronic
Catalogue (OPAC)
Contributor: Russian State Library
Type: Catalogue Record

Identifier: 000780463
Available since: 2013-03-20
Subjects: National History
Description: Refs.: P. 0 (c. 0)
Creator: Hangeldi son Arazgeldi Ovnuk
Audience: Unknown
Publication: Ashgabat: 1995
Language: Turkmen
Illustrations: Illustrations
Resource type: Text
Format: yl(ил)
Extent: 22 c.
Image URL Location of Contributor
Other Services:

Contributor: Russian State Library - Geographic Coverage: Russia & Europe

Our single search box allows you to freely explore millions of resources from leading national and research libraries across Europe.


Sunday, March 30, 2014

Обьявленная Справка от сайт "Человек и Наука"
پوستر راهنمای ارجاع از سایت "علوم و انسان"

Просмотрить Документа в ВАК и;
 http://cheloveknauka.com/istoriya-kultury-turkmen-irana-hih-hh-vv 

Diploma issued a statement of my Ph.D. thesis.
Диплом выступил с заявлением моего кандидатской диссертации.
اطلاعیه صدور دیپلم از پایان نامه دکترای من

Просмотрить Документа:
Человек и Наука наиболее тесно пересекаются в дисциплинах, изучающих человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности, т.е. в Гуманитарных науках.

Wednesday, March 26, 2014

Введение в "История культуры туркмен Ирана ( ХIХ- ХХ вв.)"
Introduction to the "Cultural History of Turkmens of Iran (ХIХ-ХХ cc.)"


Выступая на Учёном совете
Академия наук Института истории
Туркменистана за период

кандидатскии наук - Ашгабат
ОВНУК, Хангелди Аразгелди оглы:
Диссертация по тему:
который был защищён в 1995 году.
****** 
Научная Диссертация на защиту в Специальном комиссия защиты докторских диссертаций, он обозначается специальным кодом специализируется: 0​​7.00.02.

Защита была официально утверждёна в "ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК)" по сертификации Академии наук Туркменистана», «Институт Истории им. Ш. Батырова Туркменистана (настоящие Института истории при Кабинете Министров Туркменистана) В последующие годы Институт назывался по-разному. С 12 июня 2009 года — Институт истории Академии наук Туркменистана".

Это научная работа началась в 1991 году и во второй половине декабря 1995 года (Верховный Совет Ассамблеи состоялось второй половине января месяца 1996 года.) В истории научно-исследовательский институт от имени Ш. Батыров Академия наук Туркменистана в присутствии членов факультета Академии наука, в том числе:

Monday, March 24, 2014

Introduction to the "Cultural History of Turkmens of Iran (ХIХ-ХХ cc.)"
مقدمه ای بر "تاریخ فرهنگ ترکمنهای ایران (قرون ۱۹-۲۰)"ه

Begun of My Dissertation PhD
in 1990 and Finished in 2005
OWNUK H. A. o.:
A thesis by entitled:
it was defended In 1995.
******
The scientific dissertation for defenses in the Special Commission of defendat of doctoral dissertations, it designated by the special code specialized: 07:00:02.
Defense of thesis has been approved in "Higher Attestation Certification Commission" of the Academy of Sciences of Turkmenistan", "Institute of Histories of Sh. Batyrov Turkmenistan".

This scientific work began in 1991 and the second half of December 1995 (Supreme Council of the Assembly was held on the second half of the month of January 1996.) At the Research Institute History on behalf of Sh. Batyrov Academy of Sciences of Turkmenistan in the presence of  Faculty members of the Academy of Sciences, including: